طرح های مصوب : طرح های مصوب مرکز ۱۳۸۵-۱۳۹۶

 | تاریخ ارسال: 1399/7/12 | 

۱۳۸۵:

 • بررسی ارتباط برخی عوامل خطر وقوع شکاف کام و شکاف لب در نوزادان متولد شده در گرگان.

 • بررسی ارتباط برخی عوامل خطر ساز وقوع نقایص لوله عصبی در نوزادان متولد شده در گرگان.

 • ایجاد نظام ثبت و بانک اطلاعاتی ناهنجاریهای مادر زادی در متولدین مرکز آموزشی درمانی دزیانی گرگان بر اساس سیستم کدینگ ICD۱۰ .

 • مول هیداتیفرم و فراوانی برخی عوامل خطر در بیمارستان دزیانی شهرستان گرگان طی سالهای ۱۳۷۵-۱۳۸۵

 • بررسی فراوانی کلونیزاسیون دستگاه تناسلی و رکتال مادران باردار و نوزادان آنها از نظر GBS و باسیل های گرم منفی.

 • مقایسه اثرات تراتوژنیک مصرف خوراکی و تزریق داخل صفاقی داروی گاباپنتین به روی سیستم اسکلتی موش های BALB/C با استفاده از رنگ آمیزی آلیزارین رد و آلسین بلو.

  ۱۳۸۶:

 • بررسی میزان شیوع آگاهی مادران باردار از اثرات سودمند اسیدفولیک و استفاده از فولات در دوران بارداری در مناطق روستایی استان گلستان .

 • بررسی آگاهی و نگرش و عملکرد زوج های جوان نسبت به ازدواج فامیلی در گرگان.

 • بررسی میزان شیوع آگاهی مادران باردار از اثرات سودمند اسیدفولیک و استفاده از فولات در دوران بارداری در مناطق شهری استان گلستان.

  ۱۳۸۷:

 • بررسی ارتباط نقایص لوله عصبی نوزادان و عفونت هلیکو باکتر پیلوری مادران.

  ۱۳۸۸:

 • ارزیابی وضعیت پیامدهای ناهنجاری های مادرزادی دستگاه گوارش در نوزادان ارجاع شده به مرکز طالقانی گرگان سال ۱۳۸۸-۱۳۸۶

 • بررسی سطح سرمی B۱۲, Folic acid دختران جوان در گرگان

 • بررسی فراوانی ناهنجاری های مادرزادی قلبی و ارتباط آن با برخی عوامل موثر در یک مطالعه چهار ساله در مرکز دزیانی

 • بررسی سطح سرمی zinc, Cu, Fe دختران جوان در گرگان

 • بررسی میزان شیوع هیپوتیروئیدی مادرزادی در شهر گرگان درسال های ۸۸-۸۶ و ارتباط آن با برخی عوامل دموگرافیک

 • بررسی اثربخشی غنی سازی آرد با اسید فولیک بر کاهش شیوع نواقص مادرزادی لوله عصبی در استان گلستان

  ۱۳۸۹:

 • بررسی ارتباط برخی عوامل خطر در بروز کریپتورکیدیسم و هایپوسپادیاس در دو بیمارستان دزیانی گرگان و آل جلیل آق قلا

  ۱۳۹۰:

 • ارزیابی نتایج جنینی حاملگی های دیابتیک در مرکز آموزشی درمانی دزیانی

 • بررسی میزان بروز شکاف لب و کام بدنبال غنی سازی آرد با اسید فولیک

 • ثبت ناهنجاریهای مادرزادی در متولدین استان گلستان براساس سیستم کدینگ ICD۱۰ 

 • بررسی روند آپوپتوز نورون های هیپوکامپ مغز موش صحرایی در اثر دیابت بارداری به روش TUNEL Assay 

 • بررسی اثر دیابت بارداری بر تکامل نورون ها و ضخامت لایه های هیپوکامپ و شکنج دندانه ای نوزادان موش آزمایشگاهی

 • بررسی علل و عوامل موثر در مرگ و میر پری ناتال در مرکز آموزشی درمانی دزیانی گرگان ۸۹-۱۳۸۷

 • بررسی ارتباط شاخص توده بدنی مادران (BMI) و وقوع ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان

  ۱۳۹۱:

 • بررسی اثر دیابت بارداری بر سیر تکاملی سلول های پورکنژ و گرانولار و آستروسیت های مخچه در زاده های موش صحرایی

 • بررسی اثر دیابت بارداری بر تکامل نورون های شاخ قدامی نخاع و ارتباط آن با ناحیه قشر حرکتی اولیه (ناحیه ۴ Brodmann) در زاده های ۴ ، ۸ و ۱۲ هفته ای موش های صحرایی

 • ارتباط برخی عوامل خطر وقوع ناهنجاری های مادرزادی اندام در نوزادان متولد شده در گرگان

 • بررسی ارتباط بروز ناهنجاریهای مادرزادی و ازدواج فامیلی- غیر فامیلی والدین

 • بررسی عوامل موثر بر بروز ناشنوایی مادرزادی در نوزادان متولد شده در بیمارستان شهید صیاد شیرازی

 • ارزیابی تاثیر اعمال جراحی ترمیمی شکاف لب و کام برروی میزان شنوایی وگفتاری

  ۱۳۹۲:

 • بررسی سطح سرمی ۲۵-هیدروکسی ویتامین D در زنان باردار با تهدید به زایمان زودرس مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی صیاد شیرازی در شهرستان گرگان، سال ۱۳۹۱-۱۳۹۲

 • بررسی اثر دیابت بارداری بر سیر تکاملی سلول های بتاپانکراس در زاده های موش صحرایی

 • ثبت ناهنجاریهای مادرزادی در متولدین استان گلستان براساس سیستم کدینگ ICD۱۰ طی سالهای ۱۳۹۰-۱۳۹۱

 • بررسی اثردیابت بارداری بر تکامل سلول های گانگلیونی و ضخامت لایه داخلی شبکیه چشم نوزادان ۴ هفته ای موش صحرایی

 • بررسی ارتباط بین تجزیه گازهای شریانی خون بند ناف و آپگار نوزادان و مقایسه آنها در زایمان طبیعی و سزارین

 • بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژن MTHFR و ژن GSTPi ۱ و نقص سپتوم بین بطنی ( VSD ) در بیماران مبتلا به VSD مراجعه کننده به کلینیک قلب بیمارستان طالقانی سال ۹۲- ۹۳

 • بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژن NKX۲-۵ و ژن NFATC۱ و نقص سپتوم بین بطنی ( VSD ) در بیماران مبتلا به VSD مراجعه کننده به کلینیک قلب بیمارستان طالقانی سال ۹۲- ۹۳

 • بررسی رابطه بین سطح سرمی ویتامین B۱۲ , B۶ و اسید فولیک و وقوع شکاف لب و کام

  ۱۳۹۳:

 • بررسی سطح سرمی سلنیوم در مادران باردار مبتلا به پره اکلامپسی و سالم مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی شهر گرگان در سال ۱۳۹۲

 • مقایسه تأثیر دوزهای درمانی ۲۰۰، ۵۰۰۰۰ واحدی ویتامین D بر سطح سرمی D(OH)۲۵ زنان باردار مراجعه کننده به مرکزآموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی شهر گرگان طی سال های ۹۳-۱۳۹۲

 • بررسی اثر القای دیابت در دوره بارداری بر عصب سیاتیک زاده های ۱۲ هفته ای موش صحرایی

 • بررسی اثر القای دیابت در دوره بارداری بر بیضه زاده های ۱۲ هفته ای موش صحرایی

 • راه اندازی نظام ثبت و بانک اطلاعاتی بیماری ها (ناهنجاریهای مادر زادی)، مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات معاونت تحقیقات و فناوری

 • سرانجام بارداری در زنان دارای ناهنجاری های مادرزادی رحمی طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۹۷

۱۳۹۴:

 • بررسی سطوح پروتئین های CDKN۲A و CDKN۲B دربافت پانکراس رت های دچار دیابت بارداری القاء شده با استرپتوزوتوسین

 • بررسی اثر دیابت بارداری بر بیان و متیلاسیون ژن های P۱۵ و P۱۶ در بافت پانکراس زاده های بالغ رت

 • بررسی پروفایل جامع ترانسکریپتوم در نمونه های سرم مادران دارای فرزند مبتلا به نقص لوله عصبی با تکنیک RNA-Seq

 • بررسی میزان مرگ و میر شیرخواران زیریکسال متولد شده با ناهنجاری های مادرزادی در شهرستان گرگان در طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۹۳

 • بررسی اثر القای دیابت در دوران بارداری بر سلول های مولر شبکیه چشم زاده های بالغ موش صحرایی

  ۱۳۹۵:

 • بررسی ارتباط بین ازدواج فامیلی و ناهنجاری های مادرزادی قلبی در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی صیاد شیرازی

 • ررسی اثر کورکومین بر آسیب نورونی ناشی از تجویز اکستازی در بافت هیپوکامپ موش صحرایی

 • اثرات مواجهه با اکستازی در دوره بارداری بر آپوپتوز سلولی، فعالیت استروگلیا و میکروگلیا در استریاتوم فرزندان رت نژاد ویستار

 • بررسی فراوانی موتاسیون ۳۵delta G در ژن GJB۲ در خانواده های ناشنوا با توارث اتوزوم مغلوب غیرسندرمی استان گلستان

 • بررسی تغییرات بیان ژن های کلاستر microRNA-۱-۱/۱۳۳a-۱  حین تکوین قلب جنین موش های مبتلا به دیابت بارداری

 • بررسی تغییرات بیان ژن های کلاستر microRNA-۱-۲/۱۳۳a-۱  حین تکوین قلب جنین موش های مبتلا به دیابت بارداری

 • بررسی فراوانی آنومالی های مادرزادی و عوامل مرتبط با آن در وقوع همزمان آترزی دئودنوم و پانکراس حلقوی در نوزادان مراجعه کننده به بیمارستان های طالقانی گرگان و دکتر شیخ مشهد در سال ۱۳۸۵-۱۳۹۲

 • بررسی اثر دیابت بارداری بر تعداد نورون های دوپامینرژیک حباب بویایی در زاده های بالغ موش صحرایی نژاد ویستار

 • بررسی اثر دیابت بارداری القا شده بر ساختار، فراساختار و بیان ژنهای هایپرتروفیک سلولهای میوسیت قلب در زاده های بالغ موش صحرایی

 • بررسی بیان ژن های BMP ۲,۴,۵,۶,۷,۱۰ در تکوین میوکاردیوم قلب جنین موش های C۵۷BL مبتلا به دیابت بارداری

 • بررسی اثر القائ دیابت در دوره  بارداری بر بیان ژن های فرآیند تغییر اپیتلیال به مزانشیمال در قلب رویان موش C۵۷BL 

 • مقایسه سطح سرمی ویتامینD در زنان چاق و نرمال مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOs) مراجعه کننده به درمانگاه زنان مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان سال ۱۳۹۵

 • مقایسه عفونت ادراری بین زنان باردار بستری مبتلا  و غیر مبتلا به دیابت بارداری در بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان در سال ۱۳۹۴

 • مقایسه تاثیر تجویز اکسی توسین و تجویز توام اکسی توسین- پروپرانول بر پیشرفت مراحل و سیر زایمان

۱۳۹۶:

 • بررسی ارتباط ازدواج فامیلی و دیگرعوامل خطر مرتبط با بروز انکیلوگلوسیا در نوزادان متولد شده در مرکز آموزشی درمانی صیاد شیرازی گرگان 

 • بررسی فراوانی مراحل درمانی انجام شده در متولدین زنده ی مبتلا به شکاف لب و کام در مرکز اموزشی درمانی صیاد شیرازی گرگان از سال ۱۳۸۶-۱۳۹۵

 • بررسی رابطه ی جنسیت جنین با بروز پره اکلامپسی در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی بستری شده در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان طی سالهای ۹۶-۹۵

 • مقایسه عوامل مادری و نوزادی در کودکان مبتلا به آنوس بسته با کودکان سالم

 • بررسی میزان بروز آﺗﺮزی مری و آنومالی های ﻫﻤﺮاه در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی طی سال های ۱۳۸۶-۱۳۹۵

 • بررسی میزان بروز آﺗﺮزی روده و آنومالی های ﻫﻤﺮاه در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی طی سال های ۱۳۸۶-۱۳۹۵

 • بررسی سطح ویتامین B۱۲  و اسیدفولیک در سرم در گلبول قرمز خانم های جوان در سنین باروری در استان گلستان

 • بررسی سطح سرمی شاخص های آهن، روی و هموسیستئین خانم های جوان در سنین باروری در استان گلستان


دفعات مشاهده: 188 بار   |   دفعات چاپ: 87 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات ناهنجاریهای مادر زادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 All Rights Reserved | Congenital abnormalities Research center

Designed & Developed by : Yektaweb